DesignEx Logo

საინფორმაციო საიტის შექმნა

ასეთი საიტი იქმნება ახალი ამბების, სხვადასხვა მიმოხილვების, სტატიების, კომენტარების, ელექტრონული წიგნების და სხვათა განსათავსებლად